منو

تعداد غذا های فروش رفته امروز پرس

کوکا کولا 1/5

22000تومان

موجود نیست

کوکا بطری

10000تومان

موجود نیست

کوکا قوطی

15000تومان

موجود نیست

فانتا 1/5

22000تومان

موجود نیست

فانتا بطری

10000تومان

موجود نیست

فانتا قوطی

15000تومان

موجود نیست

دوغ 1/5

29000تومان

موجود نیست

دوغ لیوانی

8500تومان

موجود نیست

دوغ 1.5

29000تومان

موجود نیست

انرژی زای وان دی

15000تومان

موجود نیست

ماست موسیر

7000تومان

موجود نیست

آب معدنی کوچک

4000تومان

موجود نیست

آب معدنی خانواده

6000تومان

موجود نیست

اسپرایت 1/5

22000تومان

موجود نیست

اسپرایت بطری

10000تومان

موجود نیست

اسپرایت قوطی

15000تومان

موجود نیست

هی دی هلو

16000تومان

موجود نیست

سالادشیرازی

8000تومان

موجود نیست

ماست و خیار

8000تومان

موجود نیست

توشابه بطری پپسی

10000تومان

موجود نیست

نوشابه قوطی پپسی

15000تومان

موجود نیست

نوشابه خانواده پپسی

22000تومان

موجود نیست

*اعداد انگلیسی وارد فرمایید